Privaatsus

Privaatsus


Vastutus

1.1 Kasutades wwprint.ee Veebilehte kinnitate, et olete allpool kirjeldatud tingimustest aru saanud ja aktsepteerite neid täielikult.

1.2 Veebileht wwprint.ee kannab endas informatiivset sisu. Veebileht ei võta vastutust informatsiooni aegumise ega lõpliku täpsuse eest. Veebileht ei vastuta informatsioonis esinevate puuduste eest.

Privaatsus

2.1 Veebilehe omanikule usaldatud isikuandmed on kaitstud ning neid ei jagata kolmandate osapooltega. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Wealthy Women OÜ. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2.2 Veebilehe kaudu kogume külastajatelt järgmiseid üldiseid andmeid: 1) uudiskirjaga liitumisel isiku e-maili aadress ja nimi ning ostukorvi sisu 2) üldine anonüümne statistika Veebilehe külastatavuse kohta.

2.3 Tarbija annab Veebipoes oma isikuandmeid sisestades Veebilehele õiguse neid andmeid töödelda ning kasutada (näiteks Toote kohaletoimetamiseks, makselahenduse kasutamisel). Toote kohaletoomiseks vajalik info on nimi, e-maili aadress ja telefoninumber. Wealthy Women OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Wealthy Women OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile, füüsiliste toodete kohaletoomiseks vajalik informatsioon edastatakse tarnepartnerile Pakipoint.

2.4 Tellimuste täitmiseks kasutatakse Tarbija poolt sisestatud informatsiooni sihipäraselt maksete töötlemiseks ja toodete kohaletoomiseks. Eraisikust kliendi puhul on töödeldavateks andmeteks nimi, e-mail, telefoninumber, makseviisist tulenev lisainfo. Andmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

2.5 Kui Tarbija soovib tellimuse vormistada ettevõttele, siis säilitatakse raamatupidamise tarbeks ettevõttega seotud info (ettevõtte nimi, aadress, kontakt e-mail, ettevõtte kontaktisiku nimi ja telefoninr). Andmeid säilitatakse vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

2.6 Elektrooniliste andmete (e-mail) kasutamine toimub ainult siis kui Tarbija on andnud selleks oma nõusoleku. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks või kui teated on seotud juba sooritatud ostudega.

2.7 Veebilehele on lisatud Google Analytics ja Facebook Pixel.

Andmekaitse ja -säilitamine

3.1 Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmeid ei salvestata töötajate arvutitesse.

3.2 Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

3.3 Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, andmemajutus, makseteenus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

3.4 Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel. Klienditoega saab kontakti võtta kirjastus@wwprint.ee.

3.5 Veebipoes sooritatud ostude ajalugu säilitatakse raamatupidamislikel eesmärkidel.

3.6 Kliendil on õigus igal hetkel ennast eemaldada e-maili turunduse nimekirjast kasutades selleks e-kirjas olevat lahkumisvormi või võttes ühendust kirjastus@wwprint.ee.

3.7 Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe wwprint.ee kaudu.

Autoriõigus

4.1 Kui pole märgitud teisiti on kogu Veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Wealthy Women OÜ.

4.2 Sisule on lubatud viidata ainult siis kui on selgelt arusaadav, et tegemist on viitamisega ning viitele on lisatud Veebilehele viitav link.

4.3 Veebilehe sisu kasutamine kommertseesmärkidel ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.